Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

rememberme
22:05
6899 6f59 390
Reposted fromministerium ministerium viapsychedelix psychedelix
rememberme
22:04
5841 9326 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapsychedelix psychedelix
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
rememberme
22:02
0506 3ff1 390
Reposted fromipo ipo viapsychedelix psychedelix
rememberme
22:01
rememberme
21:59
7213 a86a 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viapsychedelix psychedelix
rememberme
21:58
5443 d4fd 390
Reposted fromarwen arwen viapsychedelix psychedelix
rememberme
21:58
1506 2dff 390
Reposted fromimdepressed imdepressed viapsychedelix psychedelix
rememberme
21:58
rememberme
21:57
6162 38b0 390
rememberme
21:57
7573 63a5 390

November 01 2019

rememberme
21:28
6956 09b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamarysia marysia

February 06 2019

rememberme
06:56
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viaxmonroex xmonroex

February 05 2019

rememberme
23:36
2866 f114 390
Reposted frompiehus piehus viaxmonroex xmonroex
rememberme
23:34
My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku 
roz­bi­ja­ją­cy ato­my 
zdo­byw­cy księ­ży­ca 
wsty­dzi­my się 
mięk­kich ge­stów 
czu­łych spoj­rzeń 
cie­płych uśmie­chów 


Kie­dy cier­pi­my 
wy­krzy­wia­my lek­ce­wa­żą­co war­gi 


Kie­dy przy­cho­dzi mi­łość 
wzru­sza­my po­gar­dli­wie ra­mio­na­mi 


Sil­ni cy­nicz­ni 
z iro­nicz­nie zmru­żo­ny­mi ocza­mi 


Do­pie­ro póź­ną nocą 
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach 
gry­zie­my z bólu ręce 
umie­ra­my z mi­ło­ści
— M. H.
Reposted bySkydelancathilliumbeliveinmecarmenlunaallayx-rayAnimalinmejestemagametkakotfica

August 07 2018

rememberme
21:52
Reposted fromnosmile nosmile viastonerr stonerr
rememberme
21:50
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmonroex xmonroex
rememberme
21:46
9681 7c68 390
rememberme
21:46
6825 1737 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxmonroex xmonroex
rememberme
21:46
3667 f063 390
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaxmonroex xmonroex

May 30 2017

rememberme
20:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...