Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

rememberme
23:36
2866 f114 390
Reposted frompiehus piehus viaxmonroex xmonroex
rememberme
23:34
My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku 
roz­bi­ja­ją­cy ato­my 
zdo­byw­cy księ­ży­ca 
wsty­dzi­my się 
mięk­kich ge­stów 
czu­łych spoj­rzeń 
cie­płych uśmie­chów 


Kie­dy cier­pi­my 
wy­krzy­wia­my lek­ce­wa­żą­co war­gi 


Kie­dy przy­cho­dzi mi­łość 
wzru­sza­my po­gar­dli­wie ra­mio­na­mi 


Sil­ni cy­nicz­ni 
z iro­nicz­nie zmru­żo­ny­mi ocza­mi 


Do­pie­ro póź­ną nocą 
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach 
gry­zie­my z bólu ręce 
umie­ra­my z mi­ło­ści
— M. H.
Reposted bySkydelancathilliumbeliveinmecarmenlunaallayx-rayAnimalinmejestemagametkakotfica

August 07 2018

rememberme
21:52
Reposted fromnosmile nosmile viastonerr stonerr
rememberme
21:50
8593 a8ae 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmonroex xmonroex
rememberme
21:46
9681 7c68 390
rememberme
21:46
6825 1737 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxmonroex xmonroex
rememberme
21:46
3667 f063 390
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaxmonroex xmonroex

May 30 2017

rememberme
20:28
rememberme
20:27
6350 f330 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahope hope
rememberme
20:27
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrazemosobno razemosobno viahope hope
rememberme
20:26
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahope hope
rememberme
20:25
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viahope hope
rememberme
20:22
4071 e3a4 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
rememberme
20:22
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
rememberme
20:22
5861 b145 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
rememberme
20:21
7422 fde2 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
rememberme
20:21
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viastonerr stonerr
rememberme
20:20
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viastonerr stonerr
rememberme
20:20
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viastonerr stonerr
rememberme
20:19
"Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu, rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój.
— PAMIĘTNIK (2004)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl